domingo, 3 de noviembre de 2013

Eulalia Novo Serra: 4t curs, Grau en Educació Infantil. 22025.Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la Primera Infància


FITXA DE CATALOGACIÓ I AVALUACIÓ MULTIMÈDIA
Títol del programa: “Vols jugar?”. Versió en català.
Temàtica del programa ( àrea, matèria…és transversal?) Hi trobem jocs de diferents àrees com són el coneixement del medi, matemàtiques,llengua, etc, totes elles per treballar amb infants del segon cicle d’Educació Infantil i distribuïdes segons el nivell de cada infant. Així, per treballar amb infants de P3 s’utilitza un bloc de color vermell, per infants de P4 de color taronja i el color groc és per infants de P5. D’aquesta manera, guiant-se pel color, l’alumne sempre sap a quin nivell es troba.
Cal dir que aquest joc també dona la opció d’utilitzar un altre color, es tracta del color lila, el qual conté activitats dels tres nivells abans anomenats.
Objectius i continguts que s’han treballat amb el programa: En general s’han treballat objectius i continguts curriculars que fan referència a l’àrea de coneixement de l’entorn,  a l’àrea de comunicació i de llenguatge i a l’àrea de coneixement de si mateix i d’autonomia personal. A més a més de iniciar-se en el domini del teclat.
Característiques dels alumnes que han treballat el programa: (etapa educativa, edat, coneixements previs, habilitat en l’ús dels ordinadors... ). El fet que les activitats estiguessin distribuïdes per nivells, m’ha ajudat a l’hora de seleccionar les activitats del meu grup d’alumnes de P5, ja que m’he centrat directament amb elles. Per altra banda, la gran majoria són infants de 5 anys que ja han tingut un primer contacte amb l’ordinador, es saben defendre, més o menys, a l’hora de manejar el ratolí, de canviar de joc, etc, però m’he adonat que quan es fan activitats on es fa necessari llegir per aconseguir continuar amb el joc, s’aturen , em miren o reclamen demanant ajuda. Això em fa pensar que possiblement aquestes activitats vagin dirigides a infants amb un nivell superior o que, en segons quines activitats, es faci necessària la meva ajuda, ja que el nivell que han adquirit en aquells  moments de lectoescriptura els impedeix continuar amb el joc.
(subratllar un o més de cada apartat)
TIPOLOGÍA DEL PROGRAMA: PROGRAMA D’EXERCITACIÓ - PROGRAMA TUTORIAL - BASE DE DADES - LLIBRE - SIMULADOR / AVENTURA –JOC/ TALLER CREATIU-EINA PER A PROCESSAR DADES.
FUNCIÓ PER A LA QUAL S’HA UTILITZAT: EXERCITAR HABILITATS- INSTRUIR - INFORMAR - MOTIVAR - EXPLORAR - ENTRETENIR - EXPERIMENTAR/RESOLDRE PROBLEMAS - CREAR/EXPRESAR-SE - AVALUAR - PROCESSAR DADES.
Breu descripció de les activitats del programa que s’han utilitzat: Quant a les activitats que fan referència a l’àrea del coneixement de l’entorn, cal dir que una de les activitats consisteix  que mitjançant la observació d’imatges de diferents animals es pretén que l’alumne les ordeni, classifiqui, descriví, etc. Pel que fa referència a les activitats relacionades amb el llenguatge, em podem trobar on primer es mostra un breu i senzill poema per llegir i després es demana a l’infant  que acabi d’omplir-lo amb les vocals que hi falten. També hi trobem activitats relacionades amb les matemàtiques on a partir d’una seriació de números o d’objectes s’ha de fer classificacions, relacions,ordenacions,comptar,completar, etc.   
Entorn d’ús: ( classe, aula informàtica, a casa…). Exactament empraria aquesta activitat al racó de l’ordinador, ja que penso que es tracta d’un espai que els infants ja coneixen i on es trobaran més segurs i tranquils. A vegades, el fet de canviar d’espai fa que es despistin provocant inseguretat i falta de confiança, i precisament és això el que hauríem d’evitar per poder aconseguir que estiguin ben motivats i concentrats.
Per altra banda també considero que és l’espai més apropiat per poder guiar-les sempre que em necessitin i tenir-ho tot més controlat.  
Usuaris: ( només el professor, alguns alumnes,tots els alumnes). Tots els alumnes, amb o sense ajuda per part del mestre, poden utilitzar els jocs a aquest racó de l’aula.
Tipus d’agrupaments: ( individual, per parelles…) En un principi,i si el temps m’ho permet, faria un breu estudi del nivell de cada infant,és a dir, dels seus coneixements previs, i després procuraria fer parelles, ja que sempre hi ha alumnes que saben més que els altres i així uns als altres es van ajudant.
Breu descripció de la forma d’ús: (distribució dels alumnes, metodologia…) Distribuiria als alumnes, com ja he dit abans, per parelles i amb un ordinador situat al racó destinat a aquest fi. Després de fer-les una breu introducció de com és l’activitat, els deixaria jugar d’observant- les, de tant en quant, per saber si han entès bé en què consisteix el joc.
En el cas que només hi hagués un ordinador cap la possibilitat de fer torns.
Altres circumstàncies: ( classe improvisada o planificada, és la primera vegada que s’utilitza el programa?, ús de la documentació del programa...) Els resultats seran mol millors si la classe és planificada i cada setmana els alumnes poden tenir un contacte amb aquestes eines amb la finalitat que poc a poc es vagin familiaritzant.
ASPECTES FUNCIONALS, UTILITAT               marcar amb una X
 
 

Eficàcia del programa (facilita l’assoliment dels seus objectius

 
Facilitat d’ús i instal·lació (entorn amable)
 
Documentació (si s’ha utilitzat)
 
Servei de teleformació i assistència (si s’ha d’utilitzar)
EXCEL·LENT
ALTA
CORRECTA
BAIXA
.
.
x
.
.
.
x
.
.
.
.
.
.
.
.
 
.
ASPECTES TÈCNICS Y ESTÉTICS

 
Entorn audiovisual (presentació, pantalles, tipus lletra...)
 
Elements multimèdia (qualitat, quantitat)
 
Continguts (qualitat, profunditat, organització)
 
Navegació (fiabilitat, eficàcia, velocitat
 
Interacció (tipus de diàleg, entrada de dades, anàlisi respostes)
EXCEL·LENT
ALTA
CORRECTA
BAIXA
.
.
x
.
.
x
.
.
.
x
.
.
.
.
x
.
.
.
x
.
ASPECTES PEDAGÓGICS
 
Capacitat de motivació (atractiu, interès)
 
Adequació a l‘usuari (continguts, activitats)
 
 
Tutorització  i avaluació (preguntes, reforçaments)
 
Recursos didàctics (activitats, organitzadores)
EXCEL·LENT
ALTA
CORRECTA
BAIXA
.
.
x
.
.
x
.
.
.
.
.
x
.
.X
.
OBSERVACIONS
Problemes i inconvenients: A destacar (observacions)...
VALORACIÓ GLOBAL
EXCEL·LENT
ALTA
CORRECTA
BAIXA
.
.
x
.
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario